Doradztwo edukacyjne dla seniorów

Deinde sp. z o. o. realizuje projekt obejmujący opracowanie dokumentacji doradzcwa edukacyjnego dla seniorów. Zaplanowane przez spółkę jako Grantobiorcę działania będą polegać na Testowaniu innowacji społecznej obejmującej usługę „doradztwa edukacyjnego dla seniorów” z terenu województwa lubelskiego.

Innowacja będzie obejmować 3 rezultaty

Podręcznik doradztwa edukacyjnego zawierający 3 elementy:

Rozdział 1: Cele i program doradztwa, dwa narzędzia monitoringowe, dwa materiały motywacyjne.

Rozdział 2 będzie zawierał instrukcję dla doradców / edukatorów w jaki sposób prowadzić usługę.

Rozdział 3 będzie zawierał trzy narzędzia diagnostyczne: (1)
Kwestionariusz przeszłości edukacyjnej i zawodowej seniora, (2)
Kwestionariusz aktualnej sytuacji seniora (ilość czasu, możliwość
nauki zdalnej, możliwość nauki odpłatnej); (3) Kwestionariusz potrzeb i oczekiwań edukacyjnych seniora.

Baza dostępnych usług instytucji w ramach edukacji ustawicznej w woj. lubelskim.

Opis rozwiązania.

Glówne zalożenia

Doradztwo edukacyjne będzie służyć rozpoznaniu potrzeb /
oczekiwań / możliwości edukacyjnych seniora a następnie z dostępnych na rynku usług będą oferowane seniorowi możliwości podejmowania kształcenia.

Po etapie testowania innowacja będzie mogła służyć wszystkim
seniorom oraz instytucjom zajmującym się osobami starszymi oraz edukacją osób dorosłych, z możliwością transferu na każdy obszar geograficzny Polski.

W przyszłości z Doradztwa edukacyjnego dla seniorów będą
mogły korzystać bezpłatnie wszelkie organizacje zrzeszające
seniorów i działające na ich rzecz, szczególnie kluby seniora,
Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale także instytucje edukacyjne / szkoleniowe, czy organizacje pozarządowe.

Realizować usługę doradztwa edukacyjnego będzie mogła
kadra edukacji osób dorosłych, np. doradcy zawodowi,
edukatorzy, trenerzy, szkoleniowcy, wykładowcy, coache, tj. wszystkie osoby, które w swojej pracy zawodowej lub sytuacjach pozazawodowych mogą się stykać z seniorami.

advising

Grant

Deinde sp. z o. o. pozyskała grant na opracowanie innowacji społecznej pt. „Doradztwo edukacyjne dla seniorów” w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” realizowanego przez PCG Polska w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Media

DEINDE

Scroll to Top
Skip to content