Aktualności / News

22.02.2023

Zachęcamy instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego do odkrywania ekologicznych pomysłów i praktyk w zakresie CSR oraz nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami, dla których kwestie związane ze zmianami klimatu i ochroną środowiska są ważne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ekologicznym CSR oraz korzyściach dla Twojej instytucji z wdrażania w organizacjach edukacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku? Zarejestruj się bezpłatnie na Green Social VET Network dostępnej pod linkiem https://www.prometeodigitale.eu/login/signup.php

Już wkrótce na platformie będą dostępne bezpłatne kursy edukacyjne w zakresie:

– CSR and the 2030 Agenda for Sustainable Development and business,

– The standard SA8000 and environmental protection,

oraz wiele ciekawych materiałów z zakresu ekologicznego CSR.

Kursy będą dostępne w wersji polsko i angielskojęzycznej.

Projekt GreenMinds: Green Education for VET and small enterprises

We encourage VET institutions to explore green CSR ideas and practices and to network with other organisations that are important to climate change and environmental issues.

Do you want to learn more about ecological CSR and the benefits for your institution of implementing environmentally friendly solutions in educational organizations? Register for free on the Green Social VET Network available at the link https://www.prometeodigitale.eu/login/signup.php

Soon, free educational courses will be available on the platform in the field of:

– CSR and the 2030 Agenda for Sustainable Development and business,

– The standard SA8000 and environmental protection,

and many interesting materials in the field of ecological CSR.

The courses will be available in Polish and English.

GreenMinds project: Green Education for VET and small enterprises

27.10.2022

W ramach projektu „Green Minds” instytucje partnerskie zakończyły analizę danych zastanych, których efektem jest Raport „CSR Content Report” zawierający:

– wprowadzenie teoretyczne do pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w obszarze ekologii,

– przykłady dobrych praktyk CSR w obszarze ekologii w Polsce, we Włoszech i na świecie,

– cele i przykłady możliwych programów szkoleniowych z zakresu ekologicznego CSR w instytucjach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego,

– profile instytucji sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz spoza sektora VET w Polsce i we Włoszech, stosujących strategie społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze ekologii,

– odnośniki do dodatkowych materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Raportem, który jest dostępny w 3 wersjach językowych (po polsku, angielsku i włosku).

As part of the “Green Minds” project, partner institutions have completed the desk research phase, which resulted in the „CSR Content Report” containing:

– theoretical introduction to the concept of corporate social responsibility, especially in the area of ecology,

– examples of good CSR practices in the field of ecology in Poland, Italy and worldwide,

– goals and examples of possible green CSR training programs in vocational education and training institutions,

– profiles of institutions from the vocational education and training sector and from outside the VET sector in Poland and Italy, applying corporate social responsibility strategies in the area of ecology,

– links to additional educational and informational materials.

We cordially invite you to familiarize yourself with the Report, which is available in 3 language versions (Polish, English and Italian).

05.10.2022

W ramach projektu Green Minds aktualnie trwają prace dotyczące działania numer 2

„The creation of a CSR training content programme”. Partnerzy prowadzą badania danych zastanych. Końcowym efektem prac będzie Raport „CSR Content Report” zawierający:

 1. wprowadzenie teoretyczne do pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w obszarze ekologii,
 2. przykłady dobrych praktyk CSR w obszarze ekologii w Polsce i we Włoszech,
 3. cele i przykłady możliwych programów szkoleniowych z zakresu ekologicznego CSR w instytucjach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego,
 4. profile instytucji sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz spoza sektora VET w Polsce i we Włoszech, stosujących strategie społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze ekologii,
 5. odnośniki do dodatkowych materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 6. literaturę przedmiotu.

As part of the Green Minds project, work is currently in progress on action number 2 „The creation of a CSR training content program”. The partners conduct desk research. The final result of the work will be the „CSR Content Report” containing:

 1. theoretical introduction to the concept of corporate social responsibility, especially in the field of ecology,
 2. examples of good CSR practices in the field of ecology in Poland and Italy,
 3. goals and examples of possible training programs in the field of ecological CSR in institutions of the vocational education and training sector,
 4. profiles of institutions in the vocational education and training sector and outside the VET sector in Poland and Italy, applying strategies of corporate social responsibility in the field of ecology,
 5. links to additional educational and information materials,
 6. subject literature.

04.08.2022

Pierwsze Ponadnarodowe Spotkanie w ramach projektu GreenMinds

W dniach 20-23 lipca 2022 roku, w Lublinie (Polska) odbyło się pierwsze ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu GreenMinds. Partnerzy projektu, Deinde i Prometeo spotkali się, aby omówić najważniejsze zagadnienia związane z rozpowszechnianiem, komunikacją i ewaluacją. Podczas spotkania rozmawialiśmy o znaczeniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)  w zakresie działań ekologicznych. Zaplanowaliśmy przebieg wstępnych prac badawczych, zasady stworzenia w projekcie sieci wymiany „Green Social Network”. Poczyniliśmy ustalenia dotyczące prac nad opracowaniem programu szkolenia w zakresie CSR dla instytucji sektora VET oraz stworzyliśmy wzory dokumentów, na których będziemy pracować.

W czasie wolnym Polacy oraz Włosi wspólnie zwiedzili Lublin będąc w Podziemnej Trasie Lubelskiej, oglądając panoramę Lublina z tarasów CSK, jedząc wspólną kolację oraz inspirując się wystawą Tamary Łempickiej w Zamku Lubelskiem. Ostatniego dnia na kilka godzin przed odlotem włoskich partnerów odbyło się krótkie spotkanie w siedzibie biura Deinde i w swobodnej atmosferze, zgodnie podsumowane zostały wszystkie plany i ustalenia. Na koniec koordynatorzy projektu pożegnali Prometo dziękując za zaangażowanie i przybycie. To były 3 dni pełne wrażeń.

First Transnational Project Meeting within the project GreenMinds

On July 20-23, 2022 in Lublin (Poland), the First Transnational Project Meeting of the GreenMinds took place. Project partners Deinde and Prometeo met to discuss key issues related to dissemination, communication and evaluation. During the meeting, we talked about the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) in the field of ecological activities. We have planned the course of preliminary research work, the principles of creating the „Green Social Network” exchange network in the project. We have made arrangements for work on the development of a CSR training program for institutions in the VET sector and we have created templates of documents on which we will work.

During free time, Poles and Italians visited Lublin together while being in the Underground Lublin Route, watching the panorama of Lublin from the terraces of CSK, eating a common dinner and being inspired by the exhibition of Tamara Łempicka in the Lublin Castle. On the last day, a few hours before the departure of the Italian partners, a short meeting was held at the headquarters of the Deinde office and in a relaxed atmosphere all plans and arrangements were summarized in unison.  At the end, the project coordinators said goodbye to Prometo, being thankful for their attendance and commitment.  It was 3 days full of impressions.

Zastrzeżenie:
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Treść wyraża wyłącznie poglądy jej autora(ów).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za przesłane treści.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w publikacji informacji.

Disclaimer:
This Project has received funding from the European Union.
Content expresses the views of its author(s) only.
The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Przewiń na górę
Skip to content