Aktualności / News

20.12.2022

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Theory of Change for the Inclusion of Women Migrants in VET” („Teoria zmiany na rzecz włączenia migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego”) jest już dostępny w polskiej wersji językowej Raport podsumowujący fazę badawczą zrealizowaną przez 6 instytucji partnerskich.

Każda instytucja partnerska w fazie badawczej przeprowadziła analizę danych zastanych, zorganizowała zogniskowany wywiad grupowy oraz przeprowadziła badania ankietowe w dwóch grupach docelowych: kobietach migrantkach zapisanych do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pośród kadry instytucji sektora VET.

Celem przeprowadzonych badań było:

– poznanie praktyk, narzędzi i metod włączania migrantów, stosowanych obecnie przez instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w sześciu krajach partnerskich,

– poznanie aktualnych potrzeb i problemów grup docelowych projektu, tj. migrantek oraz kadry pracującej z migrantami w procesie ich włączania do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.

20.12.2022

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu instytucje partnerskie zakończyły fazę badawczą, na którą składały się trzy typy badań przeprowadzone w sześciu krajach partnerskich (badania danych zastanych, badania fokusowe oraz badania ankietowe).

Efektem przeprowadzonych przez konsorcjum badań jest Raport Podsumowujący (Synthesis Report), zawierający:

1) omówienie praktyk stosowanych przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) w celu włączania kobiet – migrantek do systemu szkolenia zawodowego;

2) omówienie potrzeb kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Raportem

We are pleased to announce that as part of the project, partner institutions have completed the research phase, which consisted of three types of research conducted in six partner countries (desk research, focus groups and online survey).

The result of the research conducted by the consortium is the Synthesis Report, containing:

1) an overview of the practices used by vocational education and training (VET) organizations to include migrant women in the vocational training system;

2) actual needs of migrant women and the VET staff working with migrants.

We cordially invite you to familiarize yourself with the Report.

16.11.2022

W ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” konsorcjum kończy etap badawczy, na który składały się trzy typy badań (badania danych zastanych, badania fokusowe oraz badania ankietowe).

Z przeprowadzonych w sześciu krajach partnerskich badań powstanie Raport Podsumowujący zawierający:

1) omówienie przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) stosowanych praktyk w celu włączenia kobiet – migrantek do systemu szkolenia;

2) omówienie potrzeb kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami.

14 listopada odbyło się także kolejne wirtualne spotkanie partnerskie na którym omówiono prowadzone działania i zaplanowano przyszłe aktywności projektowe.

Within “Theory of change for the inclusion of migrant women in vocational education and training” project, the consortium is finalising the research phase, which consisted of three types of research (desk research, focus study and online survey).

The research conducted in the six partner countries will result in a Synthesis Report containing:

1) practices already in use by VET organisations for the inclusion of migrant women.

2) actual needs of the target groups (migrant women and the VET Staff working with migrants.

On November 14, another virtual partner meeting was held, during which ongoing activities were discussed and future project activities were planned.

14.10.2022

ErasmusDays Deinde OpenDay

W ramach ErasmusDays 2022 Deinde zaprasza wszystkich zainteresowanych na wydarzenie „Dzień Otwarty”.
Miejsce spotkania to siedziba naszego biura. W tym dniu tj.  w piątek 14.10.2022 nasze biuro jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych od godziny 10:00 do 13:00. W tym czasie będziemy prezentować projekt InToC.

Prezentacja jest dostępna na naszej stronie oraz pod linkiem do wydarzenia na naszym Facebooku:

https://fb.me/e/9MCnDnljO

As part of ErasmusDays 2022, Deinde invites all interested parties to the „Open Day” event.  The meeting place is the headquarters of our office. On this day, i.e.  on Friday 14.10.2022 our office is open to all interested from 10:00 to 13:00. During this time, we will present the InToC project.

The presentation is available on our website and under the link to the event on our Facebook:

https://fb.me/e/9MCnDnljO

05.10.2022

W ramach projektu „Teoria zmiany na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego” prowadzimy badania mające na celu:

1) określenie praktyk stosowanych przez organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) w celu włączenia kobiet – migrantek do tego procesu;

2) określenie rzeczywistych potrzeb kobiet – migrantek i kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego pracującego z migrantkami (kadry zarządzającej, kadry administracyjnej, trenerów, doradców zawodowych, itp.).

W badaniu ankietowym mogą wziąć udział:

  • przedstawiciele kadry sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (np. doradcy zawodowi, trenerzy, edukatorzy, kadra zarządzająca, kadra administracyjna);
  • kobiety – migrantki, biorące udział lub zapisane na szkolenie zawodowe / usługi rynku pracy.

Formularz ankiety jest dostępny zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, a samo wypełnienie krótkiej ankiety zajmuje ok. 2 minut.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PODZIELENIA SIĘ Z NAMI PAŃSTWA OPINIAMI POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANKIETY

dostępnej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InTOC

As part of the project „Theory of change for the inclusion of migrant women in vocational education and training”, we conduct research aimed at:

1) identifying practices used by VET organizations to involve migrant women in the process;

2) identifying the real needs of migrant women and staff in the vocational education and training sector working with migrant women (management staff, administrative staff, trainers, career counselors, etc.).

The survey may be attended by:

  • Vocational education and training staff representatives (e.g. career counselors, trainers, educators, management, and administrative staff);
  • Women – migrant women participating in or enrolled in vocational training / labor market services.

The questionnaire form is available both in Polish and in English. The completion of a short questionnaire itself takes about 2 minutes.

WE INVITE YOU TO SHARE YOUR OPINIONS BY COMPLETING THE SURVEY available at the link below:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InTOC

30.09.2022

W ramach projektu Instytucje Partnerskie rozpoczęły prace nad rezultatem numer 2 „platformą cyfrową – projektowanie partycypacyjne z wykorzystaniem teorii zmiany na rzecz integracji kobiet migrantek”. W ramach działania partnerzy przygotowują:

  • metodologię projektowania partycypacyjnego z wykorzystaniem teorii zmiany, która będzie podstawą zaprojektowania platformy cyfrowej,
  • specyfikację platformy,
  • narzędzie samooceny, z którego będą mogły korzystać różne grupy docelowe.

Platforma cyfrowa zostanie docelowo umieszczona na stronie internetowej projektu celem wykorzystania jej przez instytucje sektora kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz wspierania kobiet – migrantek.

As part of the project, Partner Institutions started work on the result number 2 „digital platform – participatory design using the theory of change for the integration of migrant women”. As part of the action, the partners prepare:

  • methodology of participatory design using the theory of change, which will be the basis for designing a digital platform,
  • platform specification,
  • a self-assessment tool that can be used by different target groups.

The digital platform will be ultimately placed on the project website for use by VET institutions to support migrant women.

14.09.2022

Aktualnie konsorcjum pracuje nad rezultatem nr 1 projektu „kurs szkoleniowy – włączenie kobiet migrantek przy użyciu teorii zmiany”.

Pierwsza faza prac nad rezultatem to badania. Każdy partner przeprowadzi badanie w formie analizy danych zastanych, kwestionariuszy ankiety online oraz zorganizuje badanie fokusowe. Celem fazy badawczej w projekcie jest mapowanie aktualnie stosowanych przez organizacje sektora edukacji i kształcenia zawodowego praktyk na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia zawodowego. Ponadto badania pozwolą zidentyfikować rzeczywiste potrzeb grupy docelowych, tj. kobiet – migrantek oraz kadry sektora kształcenia zawodowego pracującej z migrantami. Na końcowym etapie badań zostanie sporządzony raport podsumowujący, który zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu.

Consortium works on project result no. 1 “Training course – Inclusion of migrant women using Theory of Change”.

First phase of the activity is a research. Each partner will perform a desk research, distribute online questionnaires and organise focus groups. The objectives is to map practices already in use by VET organisations for the inclusion of migrant women and also identification of actual needs of the target groups. At the final stage a synthesis report will be produced and uploaded on the project website.

08.08.2022

Pierwsze Ponadnarodowe Spotkanie w ramach projektu InclusionToC

W dniach 28-29 lipca 2022 roku, w Lublinie odbyło się pierwsze ponadnarodowe spotkanie w ramach projektu InclusionToC (Teoria zmian na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego). W spotkaniu wzięło udział 6 przedstawicieli partnerskich organizacji: Deinde (Polska), IDEC (Grecja), Hip-Hub (Rumunia), LFH albo LHF (Holandia) i RESET (Cypr). Wspólnie zaplanowaliśmy prace projektowe. Pracowaliśmy nad rezultatem projektu, którym jest kurs szkoleniowy w ramach, którego prowadzone są badania danych zastałych, grupy fokusowe i wysyłane są kwestionariusze online. Skupiliśmy się również na opracowaniu programu nauczania. Omówiliśmy strategię upowszechniania.

Zostały przedyskutowane i odesłane do poprawek szkice logo projektu i opracowana została strategia mediów dla projektu. Powstały plany wdrożenia projektu w instytucjach kształcenia i szkolenia. Zajęliśmy się również tematem platformy cyfrowej, której celem jest: Projektowanie partycypacyjne z wykorzystaniem TOC na rzecz integracji kobiet migrantek. Powstał pierwszy szkic tej platformy i zaplanowane zostały działania związane z jej tłumaczeniami. Czas wolny wykorzystaliśmy na zwiedzaniu atrakcji Lublina.

Zobaczcie sami jak wyglądała nasza współpraca :).

First Transnational Project Meeting within the project InclusionToC

On 28th-29th July 2022, the first transnational meeting took place in Lublin as part of the InclusionToC (Theory of Changes for the Inclusion of Migrant Women in Vocational Education and Training) project. The meeting was attended by 6 representatives of partner organizations: Deinde (Poland), IDEC (Greece), Hip-Hub (Romania), Learning Hub Friesland (Netherlands), CESIE (Italy) and RESET (Cyprus). Together we planned project’s work. We worked on the result of the project the training course, which conducts research on desk research, focus groups and online questionnaires. We also focused on curriculum development. We discussed the dissemination strategy.

The drafts of the project logo were discussed and sent back for correction and a media strategy for the project was developed. Plans were made to implement the project in education and training institutions. We addressed the topic of the digital platform, which aims to: Participatory design using TOC for the integration of migrant women. The first draft of this platform was created and activities related to its translations were planned. We used our free time to visit the attractions of Lublin.

See for yourself how our cooperation looked like :).

Zastrzeżenie:
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Treść wyraża wyłącznie poglądy jej autora(ów).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za przesłane treści.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w publikacji informacji.

Disclaimer:
This Project has received funding from the European Union.
Content expresses the views of its author(s) only.
The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Przewiń na górę
Skip to content