KK 50+

EEA/EOG

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

01.02.2022 do 30.11.2023

Kompetencje kluczowe dla osób 50+ korzysta z dofinansowania o wartości 83 103,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Cel główny projektu

Celem projektu Kompetencje kluczowe dla osób 50+ jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy w zakresie kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50-tym roku życia.

Pozostałe cele

Poprawa jakości kształcenia u Wnioskodawcy.

Poszerzanie dostępu do programów kształcenia osób po 50-tym roku życia, uwzględniających ich specyfikę i potrzeby.

Rozwój kompetencji kadry trenerskiej i organizatorów edukacji osób dorosłych w UE.

Wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską i Norwegią.

Rezultaty pracy intelektualnej

Metodologia z częścią badawczą.

4 kursy modułowe.

Wytyczne dla edukatorów wraz z narzędziami kontroli jakości.

Instytucje realizujące projekt

Deinde Sp. z o. o.

Lider

Polska

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet

Partner

Norwegia

DEINDE

Media

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata

2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla

państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Zastrzeżenie

Informacje nie odzwierciedlają poglądów Biura Mechanizmów Finansowych (FMO) i nie mają być reprezentatywne dla krajów, regionów i tematów, które ilustrują. Korzystanie z materiałów nie oznacza poparcia ze strony FMO, Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów ani żadnych innych zainteresowanych stron Funduszy Norweskich i EOG.FMO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia prawa przez osoby trzecie w kontekście działania i korzystania z biblioteki mediów.

Scroll to Top
Skip to content