KK 50+

EOG/EEA

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Kompetencje kluczowe dla osób 50+ korzysta z dofinansowania o wartości 83 103,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

Project „Key competences for people aged 50+” benefit from funding of EUR 83 103.00 received from Iceland, Liechtenstein and Norway as part of the EEA funds.

Cel główny projektu:

Celem projektu Kompetencje kluczowe dla osób 50+ jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy w zakresie kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50-tym roku życia.

Main objective:

Main objective: extending the Deinde’s educational offer in terms of key competences, taking into account the specificity of people over 50 y.o.

Rezultaty pracy intelektualnej:

– Metodologia z częścią badawczą.

– 4 kursy modułowe.

– Wytyczne dla edukatorów wraz z narzędziami kontroli jakości.

Intellectual outcomes:

– Methodology with a research part.

– 4 modular courses.

– Guidelines for educators with quality control tools.

Pozostałe cele:

– Poprawa jakości kształcenia u Wnioskodawcy.

– Poszerzanie dostępu do programów kształcenia osób po 50-tym roku życia, uwzględniających ich specyfikę i potrzeby.

– Rozwój kompetencji kadry trenerskiej i organizatorów edukacji osób dorosłych w UE.

– Wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską i Norwegią.

 

Other goals:

– Improving the quality of education at the Applicant’s.

– Expanding access to education programs for people over 50, responding to their specificity and needs.).

– Development of competences of coaching staff and organizers of adult education in the EU.

– Strengthening bilateral relations between Poland and Norway.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata
2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.
Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla
państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe.

There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education and Competitiveness

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP.

Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

Instytucje realizujące projekt

 Institutions implementing the project:

 Leader

Polska

Deinde Sp. z o. o.

Partner

Norwegia

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet

Media

DEINDE

SKRÓTY

AKTUALNOŚCI

MATERIAŁY PROMOCYJNE

REZULTATY

Disclaimer

The information do not reflect the views of Financial Mechanism Office (FMO), and they do not purport to be representative of the countries, regions and themes they illustrate. The use of the materials does not imply endorsement by the FMO, the Donor States, the Beneficiary States, or any other stakeholder of the EEA and Norway Grants.The FMO is not liable for any law infringements by third parties in the context of the operation and use of the media library.

Przewiń na górę
Skip to content