Klauzula RODO EOG

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Jako uczestnik/uczestniczka seminarium upowszechniającego kursy z zakresu kompetencji kluczowych

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku na  podstawie art. 81.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) dla celów realizacji, promocji, upowszechniania i rozliczenia projektu  “Kompetencje kluczowe dla osób 50+” (nr: EOG/21/K4/W/0083).

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie  przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Deinde sp. z o.o. adres biura: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: info@deinde.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach projektowych, na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane mogą być udostępniane:
  • podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
  • osobom prowadzącym szkolenia/spotkania z zakresie niezbędnym do realizacji usługi;
  • instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Deinde sp. z o.o. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów;
  • pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).
 1. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 2. Przysługuje Pani/u prawo żądania od administratora:
 3. a) dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 4. b) prawo do ich sprostowania,
 5. c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu  danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich  do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 1. d) prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. e) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli: – dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy  prawnej przetwarzania,

– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

7.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Link do aktualnej wersji Informacji dot. przetwarzania danych osobowych w ramach EOG: https://education.org.pl/strefa-beneficjenta/informacje-ogolne/informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych/

 

 

Projekt „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” korzysta z dofinansowania o wartości 83 103,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” jest rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50. roku życia.

 

Zastrzeżenie:

Zawarte informacje nie odzwierciedlają poglądów Biura Mechanizmu Finansowego (BMF) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego. Wykorzystanie materiałów nie oznacza poparcia BMF, Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub innych interesariuszy Funduszy Norweskich i EOG. BMF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia prawa przez osoby trzecie w kontekście korzystania z materiałów.

Scroll to Top
Skip to content