KK 50+

Erasmus+

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększanie dostępu do zdobywania i umacniania kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu specyfiki osób po 50-tym roku życia.

POZOSTAŁE CELE PROJEKTU TO:

– Poszerzanie dostępu do zindywidualizowanych programów kształcenia osób po 50-tym roku życia, uwzględniających specyfikę i potrzeby tych osób.

– Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych wśród osób po 50-tym roku życia w krajach uczestniczących w projekcie.

– Wzmacnianie kompetencji kadry trenerskiej i organizatorów edukacji osób dorosłych w UE, poprzez dostarczanie im wysokiej jakości bezpłatnych materiałów wspierających proces kształcenia osób po 50-tym roku życia w zakresie kompetencji kluczowych.

The main goal of the project is to increase access to key competences, taking into account the specificity of people over 50.

Planowane rezultaty pracy intelektualnej:

– Metodologia kursów szkoleniowych „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”.

– 4 modułowe kursy szkoleniowe z zakresu kompetencji kluczowych, które będą mogły być realizowane razem lub oddzielnie jako niezależne jednostki kursowe.

– Wytyczne dla trenerów/organizatorów kształcenia w zakresie wdrażania i prowadzenia kursów z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+.

REZULTATY BĘDĄ SKUPIAĆ SIĘ NA 4 Z 8-MIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

– Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji,

– Kompetencje cyfrowe,

– Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

– Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Planned results:

– Methodology of training courses „Key competences for people aged 50+”,

– 4 modular key competences training courses that can be delivered together or separately as independent course units,

– Guidelines for trainers / education organizers in the field of implementing and conducting key competences courses for people aged 50+.

THE RESULTS WILL FOCUS ON 4 KEY COMPETENCES

– Ability to understand and create information.

– Digital competences.

– Personal, social and learning to learn competences.

– Entrepreneurial competences.

Działania:

– 4 spotkania partnerskie

– 6 rezultatów pracy intelektualnej (1 metodologia, 4 kursy, 1 wytyczne),

– spotkania upowszechniające rezultaty w 4-ech krajach

Partnerzy:

Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji z sektora edukacji osób dorosłych z Polski, Francji, Norwegii i Hiszpanii.

 Leader

Polska

Deinde Sp. z o. o.

Partner

Francja

Institut Saumurois de la Communication 

Partner

Hiszpania

INERCIA DIGITAL SL

Partner

Norwegia

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet

Media

DEINDE

FACEBOOK PROJEKTU

STRONA PROJEKTU

SKRÓTY

AKTUALNOŚCI

MATERIAŁY PROMOCYJNE

REZULTATY

Disclaimer

This Project has received funding from the European Union.

Content expresses the views of its author(s) only.

The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.

The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Przewiń na górę
Skip to content