Aktualności / News

14.03.2023

Trzecie spotkanie partnerskie

7 Marca br. odbyło się 3cie międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+”, Erasmus+. Organizacją goszczącą był nasz hiszpański Partner – ID.
 
Podczas spotkania Partnerzy przedstawili raporty z testowania kursów we Francji Institut Saumurois de la Communication (ISC), Norwegii Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Hiszpanii Inercia Digital (ID) i Polsce (Deinde).
 
Zaplanowano również dalsze prace związane trzecim rezultatem projektu – Wytycznymi dla organizacji chcących wdrożyć kursy z zakresu kompetencji kluczowych opracowane i przetestowane w projekcie.
 
Partnerskie organizacje edukacyjne opracowały dotychczas i przetestowały 4 kursy sprofilowane na osoby po 50 tym roku życiu: Kurs z zakresu tworzenia i rozumienia informacji, Kurs z zakresu kompetencji cyfrowych, Kurs z zakresu przedsiębiorczości osobistej oraz Kurs z zakresu kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie umiejętności uczenia się.
 
Na każdy kurs składa się kompletna dokumentacja pozwalająca trenerom przygotować się i przeprowadzić zajęcia, w tym: syllabus, podręcznik trenera zawierający szczegółowe scenariusze zajęć, materiały szkoleniowe dla uczestników (prezentacje, ćwiczenia), kwestionariusze ankiet, narzędzia oceniające osiągnięcie celów edukacyjnych. Po zakończeniu prac merytorycznych w projekcie, nastąpi faza upowszechniania i dokumentacja kursów będzie udostępniana bezpłatnie, na zasadach wolnych licencji, wszystkim zainteresowanych osobom i instytucjom.
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony www projektu https://kk50plus.eu/ oraz facebooka projektu https://www.facebook.com/KK50plus/

Third partnership meeting

On March 7 this year, the 3rd international meeting of the partners of the project „Key competences for people 50+”, Erasmus+ took place. The host organization was our Spanish Partner – ID.
 
During the meeting, the Partners presented reports on testing courses in France Institut Saumurois de la Communication (ISC), Norway Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Spain Inercia Digital(ID) and Poland (Deinde).
 
Further work related to the third result of the project – Guidelines for organizations wanting to implement courses in the field of key competences developed and tested in the project – is also planned.
 
Educational partner organizations have so far developed and tested 4 courses profiled for people over 50 years of age: Course in Information Creation and Understanding, Course in Digital Competence, Course in Personal Entrepreneurship and Course in Personal, Social and Learning Skills.
 
Each course consists of complete documentation allowing trainers to prepare and conduct classes, including: syllabus, trainer’s manual containing detailed lesson plans, training materials for participants (presentations, exercises), questionnaires, tools assessing the achievement of educational goals. After completion of substantive work in the project, there will be a dissemination phase and the documentation of the courses will be made available free of charge, on a free license, to all interested persons and institutions.
 
We encourage you to visit the website of the https://kk50plus.eu/ project and the Facebook page of the https://www.facebook.com/KK50plus/ project
 

21.02.2023

Wczoraj zakończyliśmy testowanie kursu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu KK50+ Erasmus+. Testowanie swoich kursów z zakresu kompetencji kluczowych zakończyli także nasi Partnerzy z Francji i Hiszpanii. Testowanie trwa nadal w Norwegii.

20.02.2023 przeprowadziliśmy ostatnie zajęcia, Moduł 3. „Projekty w moim życiu”!

Uczestnicy szkolenia uczyli się przekształcać swoje pomysły w plan i działanie poprzez tworzenie projektów osobistych.

Wszelkie informacje dotyczące naszego projektu znajdziesz w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/KK50plus

oraz na stronach internetowych:

https://kk50plus.eu/

https://deinde.pl/kompetencje-kluczowe-dla-osob-50/

Yesterday, we finished testing of the 'Key competences for people 50+’ course on entrepreneurship as part of the KK50+ Erasmus+ project. Testing of their Key Competence courses has also been completed by our Partners from France and Spain.

Testing still continues in Norway.

On 20/02/2023, we held the last class, Module 3. 'Projects in my life’!

The Participants learned how to transform their ideas into a plan and action by creating personal projects.

All the information about the project can be found on our social media:

https://www.facebook.com/KK50plus  

and on the websites:

https://kk50plus.eu/

https://deinde.pl/kompetencje-kluczowe-dla-osob-50/

16.02.2023

W ramach projektu KK50+ Erasmus+ odbywa się testowanie kursów z kompetencji kluczowych.

Testowanie odbywa się w Polsce, Hiszpanii, Francji i Norwegii.

08.02.2023 Deinde prowadziło kolejne zajęcia, w tym Moduł „Ekologia w moim życiu”! Nieustannie sprawdzamy naszą wiedzę i dzięki testowaniu zdobywamy całkiem nową.

Wszystkich informacji o postępach projektu w projektowaniu możesz dowiedzieć się zaglądając na te media:

https://www.facebook.com/KK50plus

oraz strony internetowe:

https://kk50plus.eu/

https://deinde.pl/kompetencje-kluczowe-dla-osob-50/

As part of the KK50+ Erasmus+ project, courses on key competences are tested.

Testing takes place in Poland, Spain, France and Norway.

08.02.2023 Deinde conducted further classes, including the Module „Ecology in my life”! We constantly test our knowledge and thanks to testing we gain a completely new one.

You can find out all the information about the progress of the project in design by looking at these media:

https://www.facebook.com/KK50plus

and websites:

https://kk50plus.eu/

https://deinde.pl/kompetencje-kluczowe-dla-osob-50/

15.01.2023

W ramach projektu KK50+ Erasmus+ odbywa się testowanie kursów z kompetencji kluczowych.

Testowanie  odbywa się w Polsce, Hiszpanii, Francji i Norwegii.

Deinde testuje kurs dotyczący Przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej.

Nasi trenerzy przygotowali szkolenia uwzględniając specyfikę uczenia się osób 50+. Pierwsze z nich odbyło się 11.01.2023. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest samoświadomość, jak odróżnić samoświadomość wewnętrzną i zewnętrzną oraz jak wykorzystywać metodę 4P.

Zaangażowane w projekt osoby podzieliły się swoimi wrażeniami. Wszelkie uwagi będą wzięte pod uwagę i wykorzystane podczas kolejnych kursów, które odbędą się już niedługo.

Na etapie testowania zbierane są opinie uczestników i trenerów, celem stworzenia ostatecznej wersji kursów.

Następnie cała dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie danego kursu zostanie bezpłatnie (na zasadzie wolnej licencji) udostępniona dla wszystkich zainteresowanych.

15.12.2022

Dzisiaj nasz partner Inercia Digital rozpoczął testowanie z dorosłymi na #DigitalCompetences rozpoczynając od bardzo ważnego tematu, takiego jak „Bezpieczeństwo”.

Today our partner Inercia Digital has started testing the sessions with adults on #DigitalCompetences where they have started with a very important topic such as ”Security”.

25.10.2022

W zeszły piątek 21.10.2022 w ramach projeku KK50+ odbyło się kolejne spotkanie on line, dotyczące realizacji drugiego rezultatu (moduły szkolenia z kompetencji kluczowych dla osób w wieku 50+).  W spotkaniu uczestniczyli: Deinde Sp. z o.o.,  Institut Saumurois de la Communication, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) oraz Inercia Digital. Dyskusje obejmowały konkretne metody  zastosowane przez konsorcjum w procesie realizacji rezultatu numer 2.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy i mamy pewność, że moduły są opracowane na najwyższym poziomie.

Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszej strony projektu oraz Facebooka projektu:

Last Friday, 21.10.2022, as part of the KK50+ project, another online meeting was held regarding the implementation of the second result (modules of a training course in key competences for people aged 50+).  The meeting was attended by representants from: Deinde Sp. z o.o., Institut Saumurois de la Communication, Stiftelsen Mangfold and arbeidslivet (MiA) and Inercia Digital. Discussions covered specific methods used by the consortium in the process of implementing result number 2.

We are very satisfied with our cooperation and we are sure that the modules are developed at the highest level.

We encourage you to like and follow our site and project’s Facebook :

03.10.2022

Konsorcjum aktualnie opracowuje 4 kursy szkoleniowe z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+. Kursy dotyczą:

  1. umiejętności rozumienia i tworzenia informacji,
  2. kompetencji cyfrowych,
  3. kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,
  4. kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Każda z instytucji partnerskich przygotowuje samodzielnie jeden kurs oraz dodatkowo współuczestniczy w opracowywaniu pozostałych trzech kursów, dzieląc się swoimi uwagami, rekomendacjami, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w grupie osób 50+.

The consortium is currently developing 4 training courses in key competences for people aged 50+. The courses concern:

  1. the ability to understand and create information,
  2. digital competences,
  3. personal, social and learning to learn competences,
  4. entrepreneurial competences.

Each of the partner institutions prepares one course on its own and additionally participates in the development of the remaining three courses, sharing their comments, recommendations, experiences and good practices in the field of developing key competences in the 50+ group.

07.07.2022

Pierwszy Newsletter dostępny już w zakładce Materiały promocyjne (dostępny w języku polskim i angielskim).

04.07.2022

Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w ramach projketu KK 50+

W dniu 29 czerwca 2022 odbyło się ponadnarodowe spotkanie partnerskie w Saumur we Francji zorganizowane przez Institut Saumurois de la Communication. W spotkaniu wzięło udział łącznie 10 przedstawicieli instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych instytucji zaprezentowali rezultaty dotychczas wykonanych prac projektowych: Raporty z badań danych zastanych dotyczących kompetencji kluczowych, w tym w kontekście osób 50+ w Polsce, Hiszpanii, Francji, Norwegii oraz w Unii Europejskiej.

Partnerzy omówili i zaplanowali prace obejmujące kolejne działania projektowe, których celem będzie opracowanie czterech kursów z zakresu: Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji (Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet), Kompetencji cyfrowych (Inercia Digital Sl), Kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się (Institut Saumurois de la Communication), Kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (Deinde sp. z o. o.).

09.05.2022

Aktualnie trwają prace badawcze w zakresie analizy danych zastanych dotyczących stanu kształcenia kompetencji kluczowych oraz potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, w tym osób 50+ w krajach partnerskich (w Polsce, Francji, Hiszpanii, Norwegii) oraz w Unii Europejskiej. W prace badawcze są zaangażowani badacze / trenerzy z poszczególnych instytucji partnerskich. W efekcie przeprowadzonych prac powstanie pięć Raportów w (językach narodowych oraz w języku angielskim).

04.03.2022

Inauguracyjne Spotkanie Online

W dniach 1-2 marca 2022 odbyło się inauguracyjne spotkanie online, którego gospodarzem była Deinde sp. z o. o.
W spotkaniu wzięło udział łącznie ośmiu przedstawicieli instytucji partnerskich stanowiący kadrę zarządzającą oraz merytoryczną poszczególnych instytucji, tj. managerowie, trenerzy, badacze, doradcy zawodowi.
W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili swoje instytucje, przedstawili wstępnie sytuacje problemową w obszarze projektu.

Zostały zaprezentowane dobre praktyki w obszarze edukacji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+ oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania zostały zrealizowane także działania koordynacyjne, takie jak prezentacja projektu, harmonogramu, działań, budżetu. Partnerzy poczynili uzgodnienia prac na najbliższe mieniące, omówili zasady komunikacji i współpracy.

Zastrzeżenie:
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Treść wyraża wyłącznie poglądy jej autora(ów).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za przesłane treści.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w publikacji informacji.

Disclaimer:
This Project has received funding from the European Union.
Content expresses the views of its author(s) only.
The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it cont

Przewiń na górę
Skip to content