Aktualności / News

dot

25.10.2022

W zeszły piątek 21.10.2022 w ramach projeku KK50+ odbyło się kolejne spotkanie on line, dotyczące realizacji drugiego rezultatu (moduły szkolenia z kompetencji kluczowych dla osób w wieku 50+).  W spotkaniu uczestniczyli: Deinde Sp. z o.o.,  Institut Saumurois de la Communication, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) oraz Inercia Digital. Dyskusje obejmowały konkretne metody  zastosowane przez konsorcjum w procesie realizacji rezultatu numer 2.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy i mamy pewność, że moduły są opracowane na najwyższym poziomie.

Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszej strony projektu oraz Facebooka projektu:

Last Friday, 21.10.2022, as part of the KK50+ project, another online meeting was held regarding the implementation of the second result (modules of a training course in key competences for people aged 50+).  The meeting was attended by representants from: Deinde Sp. z o.o., Institut Saumurois de la Communication, Stiftelsen Mangfold and arbeidslivet (MiA) and Inercia Digital. Discussions covered specific methods used by the consortium in the process of implementing result number 2.

We are very satisfied with our cooperation and we are sure that the modules are developed at the highest level.

We encourage you to like and follow our site and project’s Facebook :

dot

03.10.2022

Konsorcjum aktualnie opracowuje 4 kursy szkoleniowe z zakresu kompetencji kluczowych dla osób 50+. Kursy dotyczą:

  1. umiejętności rozumienia i tworzenia informacji,
  2. kompetencji cyfrowych,
  3. kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,
  4. kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Każda z instytucji partnerskich przygotowuje samodzielnie jeden kurs oraz dodatkowo współuczestniczy w opracowywaniu pozostałych trzech kursów, dzieląc się swoimi uwagami, rekomendacjami, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w grupie osób 50+.

The consortium is currently developing 4 training courses in key competences for people aged 50+. The courses concern:

  1. the ability to understand and create information,
  2. digital competences,
  3. personal, social and learning to learn competences,
  4. entrepreneurial competences.

Each of the partner institutions prepares one course on its own and additionally participates in the development of the remaining three courses, sharing their comments, recommendations, experiences and good practices in the field of developing key competences in the 50+ group.

dot

07.07.2022

Pierwszy Newsletter dostępny już w zakładce Materiały promocyjne (dostępny w języku polskim i angielskim).

dot

04.07.2022

Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w ramach projketu KK 50+

W dniu 29 czerwca 2022 odbyło się ponadnarodowe spotkanie partnerskie w Saumur we Francji zorganizowane przez Institut Saumurois de la Communication. W spotkaniu wzięło udział łącznie 10 przedstawicieli instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania przedstawiciele poszczególnych instytucji zaprezentowali rezultaty dotychczas wykonanych prac projektowych: Raporty z badań danych zastanych dotyczących kompetencji kluczowych, w tym w kontekście osób 50+ w Polsce, Hiszpanii, Francji, Norwegii oraz w Unii Europejskiej.

Partnerzy omówili i zaplanowali prace obejmujące kolejne działania projektowe, których celem będzie opracowanie czterech kursów z zakresu: Umiejętności rozumienia i tworzenia informacji (Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet), Kompetencji cyfrowych (Inercia Digital Sl), Kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się (Institut Saumurois de la Communication), Kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (Deinde sp. z o. o.).

dot

09.05.2022

Aktualnie trwają prace badawcze w zakresie analizy danych zastanych dotyczących stanu kształcenia kompetencji kluczowych oraz potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, w tym osób 50+ w krajach partnerskich (w Polsce, Francji, Hiszpanii, Norwegii) oraz w Unii Europejskiej. W prace badawcze są zaangażowani badacze / trenerzy z poszczególnych instytucji partnerskich. W efekcie przeprowadzonych prac powstanie pięć Raportów w (językach narodowych oraz w języku angielskim).

dot

04.03.2022

Inauguracyjne Spotkanie Online

W dniach 1-2 marca 2022 odbyło się inauguracyjne spotkanie online, którego gospodarzem była Deinde sp. z o. o.
W spotkaniu wzięło udział łącznie ośmiu przedstawicieli instytucji partnerskich stanowiący kadrę zarządzającą oraz merytoryczną poszczególnych instytucji, tj. managerowie, trenerzy, badacze, doradcy zawodowi.
W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili swoje instytucje, przedstawili wstępnie sytuacje problemową w obszarze projektu.

Zostały zaprezentowane dobre praktyki w obszarze edukacji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+ oraz wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą instytucji partnerskich.
W trakcie spotkania zostały zrealizowane także działania koordynacyjne, takie jak prezentacja projektu, harmonogramu, działań, budżetu. Partnerzy poczynili uzgodnienia prac na najbliższe mieniące, omówili zasady komunikacji i współpracy.

Zastrzeżenie:
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Treść wyraża wyłącznie poglądy jej autora(ów).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za przesłane treści.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w publikacji informacji.

Disclaimer:
This Project has received funding from the European Union.
Content expresses the views of its author(s) only.
The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it cont

Przewiń na górę
Skip to content