Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Deinde sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin, wpisana do VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód pod nr 0000350329, NIP: 9462599131, REGON: 060588802.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: info@deinde.pl.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • realizacji projektów edukacyjnych / z zakresu rynku pracy / włączenia społecznego / badawczych / z zakresu przedsiębiorczości / itp.,
  • kontaktu związanego z prowadzoną przez spółkę działalnością i realizowanymi projektami.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia.

Dostęp   do   Państwa   danych   posiadają   upoważnieni   przez   administratora   pracownicy i współpracownicy w celu wykonywania obowiązków służbowych.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Deinde sp. z o. o.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń;
  • jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Scroll to Top
Skip to content