Projekt „Kompetentni”

Projekt zakończony

O projekcie

Projekt „Kompetentni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie,  na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Deinde sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2021 r. do 31.03.2022 r. na terenie województwa lubelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie – 30 mieszkanek i mieszkańców woj. lubelskiego z niepełnosprawnościami (w tym min. 20 kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym

Planowane efekty projektu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 30 (20 K i 10 M);

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie- 30 (20 K i 10 M);

Liczba osób, które uzyskały kompetencje – min 10;

Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-14 (10 K i 4 M);

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu- 7 (5 K i 2 M);

Liczba osób w stosunku do których zostanie osiągnięta efektywność społeczno-zawodowa po opuszczeniu programu-28.

Wartość projektu:  454 455,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 386 286,75 zł.

Uczestnicy/czki:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

– osoby z niepełnosprawnościami (stopień lekki lub umiarkowany), w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi;

– pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w urzędzie pracy lub niezarejestrowane);

– zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);

– zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu z wybranego zakresu (120 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 lub 8 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W projekcie oferujemy:

– Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).

– Trening kompetencji i umiejętności społecznych (48 godz. dyd./grupę).

– Poradnictwo prawne/obywatelskie (2 x 2 godz. zeg./osobę).

– Indywidualne poradnictwo zawodowe (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).

– Grupowe poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).

– Szkolenia (120 godz. dyd./grupę):

(1) Sprzedaż z obsługą komputera i kasy fiskalnej,

(2) Kadry i płace z obsługą sekretariatu,

(3) Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej.

– Pośrednictwo pracy (min. 6 godz. zeg./osobę).

– 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

Ponadto zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe w wysokości 7,85 zł/godzinę szkolenia*;

– stypendium stażowe w wysokości 1 578,60 zł/miesiąc*;

– zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi);

– materiały szkoleniowe (książki, skrypty);

– catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

*koszt całkowity uwzględniający składki ZUS płatnika i ubezpieczonego

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu telefonicznego: tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755 oraz mailowego: info@deinde.pl.

Zespół projektu udzieli Państwu szczegółowych informacji i po upewnieniu się, że spełniają Państwo kryteria udziału w projekcie, ustali z Państwem sposób złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.deinde.pl oraz w biurze projektu: ul. Okopowa 5/489, 20-022 Lublin. Zgłoszenia można przesyłać również pocztą na adres biura.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA:

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE KOMPETENTNI

Uprzejmie informujemy, że w budynku, w którym mieści się biuro projektu są 2 windy. Jednocześnie w procesie rekrutacji, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą być obsługiwane na parterze budynku. W przypadku takiej potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny: tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755, mailowy (info@deinde.pl) lub pocztą tradycyjną. Informujemy, że miejsca świadczenia usług zostaną wybrane/dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez osoby z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

DinD

Deinde sp. z o.o.

Biuro w Lublinie
ul. Okopowa 5/489

20-022 Lublin

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku:

w godzinach 8-16.

e-mail: info@deinde.pl

tel. +48 789 296 663, + 48 786 943 755

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Przewiń na górę
Skip to content