Aktualności / News

26.01.2023

Ponadnarodowe spotkanie w Lublinie

Z przyjemnością informujemy iż w dniach 16-19.01.2023 w Lublinie odbyło się ponadnarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu „Reaching the Stars”. W spotkaniu łącznie udział wzięło 12 przedstawicieli 4 instytucji partnerskich: z Polski (Deinde Sp. Z o. o.), Finlandii (Työväen Akatemia), Włoch (Education In Progress) oraz Słowenii (Ljudska Univerza Celje).

W trakcie spotkania instytucje partnerskie omówiły dotychczas wykonane prace w ramach pierwszego i drugiego rezultatu projektu, tj. podsumowanie przeprowadzonych badań, prezentacja transnarodowego podręcznika najlepszych praktyk poradnictwa i doradztwa w uczeniu się dorosłych i prezentacja wstępnej wizualizacji pedagogicznej gry karcianej dla dorosłych słuchaczy, w tym propozycja szczegółowych kompetencji w ramach 8 kompetencji kluczowych.

Ponadto zaplanowano przyszłe działania projektowe oraz prace w ramach rezultatu nr 3 dotyczące stworzenia cyfrowych narzędzi online do promowania motywacji, autorefleksji i poczucia własnej skuteczności, poczucia własnej wartości i orientacji na przyszłość.

W czasie wolnym goście mieli okazję zobaczyć Lublin i jego kulturalne zakątki. Wszyscy mogli samodzielnie przygotować i skosztować lokalnego przysmaku – cebularza.

Prace w ramach projektu są kontynuowane w ramach owocnej współpracy 4 instytucji sektora edukacji osób dorosłych.

Transnational Project Meeting in Lublinie

We are pleased to announce that on 16-19.01.2023 a transnational partnership meeting took place in Lublin as a part of the „Reaching the Stars” project. The meeting was attended by a total of 12 representatives of 4 partner institutions: from Poland (Deinde Sp. z o. o.), Finland (Työväen Akatemia), Italy (Education In Progress) and Slovenia (Ljudska Univerza Celje).
 
During the meeting, the partner institutions discussed the work done so far under the first and second project results, i.e. a summary of the research carried out, the presentation of a transnational handbook of best practices for guidance and counselling in adult learning and the presentation of the initial pedagogical visualization of the card game for adult learners, including a proposal for specific competences under 8 key competences.
 
In addition, future project activities and work under Project Result 3 on the creation of digital online tools to promote motivation, self-reflection and self-efficacy, self-esteem and future orientation were planned.
 
During their free time, the guests had the opportunity to see Lublin and its cultural corners. Everyone could prepare and taste the local delicacy – onion roll (Pol. cebularz).
 
The work on the project is continued within the fruitful cooperation of 4 institutions of the adult education sector.

16.11.2022

W ramach projektu „Reaching the Stars” konsorcjum pracuje aktualnie nad dwoma rezultatami. Pierwszym będzie Podręcznik z zakresu doradztwa dla kadry, a drugim karciana gra edukacyjna.

Instytucje partnerskie przeprowadzają m. in. badania ankietowe z edukatorami osób dorosłych.

14 listopada odbyło się także kolejne wirtualne spotkanie partnerskie, na którym omówiono bieżące prace w ramach projektu i zaplanowano kolejne działania.

Within “Reaching the Stars” project, the consortium is currently working on two results. The first one will be a Counseling Handbook for staff and the second will be an educational card game.

Partner institutions carry out e.g. questionnaires with adult educators.

Another virtual partner meeting was also held on November 14, during which the present work plan within the project was discussed and future activities were planned.

12.09.2022

W ramach projektu „Reaching the Stars” aktualnie trwają prace nad rezultatem nr 1 – materiały edukacyjne dla dorosłych słuchaczy.

Instytucje partnerskie dotychczas przeprowadziły trzy rodzaje badań:

– desk reserach,

– ankiety z dorosłymi słuchaczami,

– wywiady z edukatorami osób dorosłych.

17 sierpnia odbyło się online trzecie spotkanie partnerskie, na którym omówiono dotychczas zrealizowane działania i zaplanowano kolejne prace projektowe.

27.05.2022

Drugie Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w ramach projektu Reaching the Stars

W dniach 16-18 maja 2022 w Messynie (Włochy) miało miejsce drugie ponadnarodowe spotkanie partnerskie. Gospodarzem spotkania było Education In Prorgess ITALY. W trakcie spotkania partnerzy zaprezentowali efekty dotychczas zrealizowanych prac: badania danych zastanych obejmującego sytuację społeczno-gospodarczą oraz badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród słuchaczy dotyczących doradztwa edukacyjnego i zawodowego w krajach partnerskich.

 W trakcie spotkania zaplanowano także prace na kolejne miesiące realizacji projektu a obejmujące badania kwestionariuszowe wśród kadry edukacji osób dorosłych oraz prace nad grą edukacyjną.

26.04.2022

W dniu 20 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne wirtualne spotkanie projektowe. Partnerzy omówili stan prac nad kwestionariuszem ankiety dla dorosłych słuchaczy i uzgodnili terminy na przeprowadzenie badań. Omówiono także agendę zaplanowanego na maj stacjonarnego spotkania ponadnarodowego we Włoszech. Omówiono przyszłe działania projektowe i prace na najbliższe tygodnie.

14.03.2022

W dniu 9 marca 2022 odbyło się kolejne wirtualne spotkanie projektowe. W trakcie spotkania partnerzy omówili dotychczas zrealizowane prace (analizę danych zastanych dotyczącą kontekstu społeczno-gospodarczego w doradztwie i poradnictwie edukacyjnym w poszczególnych krajach partnerskich). Uzgodniono szczegóły dotyczące badań kwestionariuszowych z dorosłymi słuchaczami. Ponadto zrealizowano działania koordynacyjne dotyczące promocji, zarządzania projektem, upowszechniania, rozliczeń finansowych.

04.02.2022

Pierwsze Ponadnarodowe Spotkanie Partnerskie w ramach projektu Reaching the Stars

W dniach 25-27 stycznia 2022 odbyło się w formule online pierwsze ponadnarodowe spotkanie instytucji partnerskich otwierające projekt.

W trakcie spotkania nastąpiła prezentacja instytucji partnerskich, projektu (działań, planowanych rezultatów, harmonogramu, budżetu). Partnerzy zaprezentowali także wstępne plany upowszechniania projektu w swoim lokalnym środowisku. Poczyniono ustalenia w kwestiach promocyjnych (strona www projektu, logo).

Zastrzeżenie:
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Treść wyraża wyłącznie poglądy jej autora(ów).
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za przesłane treści.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w publikacji informacji.

Disclaimer:
This Project has received funding from the European Union.
Content expresses the views of its author(s) only.
The European Commission is not responsible for any uploaded or submitted content.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Przewiń na górę
Skip to content